Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


Informace k zahájení prezenční výuky od 25. května

06.05.2020 13:11

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády o uvolňování vybraných opatření, bude od pondělí 25. května opět umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol při organizovaných a zájmových aktivitách ve škole. Přítomnost ve škole je pro všechny žáky dobrovolná a bude možná pouze za přesně stanovených podmínek. Zákonní zástupci mají ale povinnost vyjádřit svůj zájem / nezájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020. Skupiny žáků vytvořené do 25. 5. 2020 (po tomto datu již nebude možné přihlášení do skupiny) budou působit ve stejném složení až do konce školního roku 2019/2020.

Je třeba důsledně dodržovat zvýšená hygienická opatření.

Zákonný zástupce je povinen při prvním vstupu žáka do základní školy doložit podepsané prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexisatenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 • Škola je otevřena od 7:55 hodin

 • Vyučování začíná v 8:15 hodin, končí dle rozvrhu v 11:50, 12:45 hodin.

 

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. (Žák bude mít dvě roušky na den a sáček na uložení roušky)

 • Výuka:

  Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat dle upraveného rozvrhu, který bude zaměřen na hlavní vyučovací předměty (český jazyk, matematika a anglický jazyk)

 • Omlouvání žáků:

  V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

   

Odpolední zájmové aktivity

Školní družina nebude otevřena v běžném režimu. Odpolední zájmové aktivity budou organizovány také ve skupinách. První skupina bude pro žáky 1. ročníku a druhá skupina pro žáky 3. ročníku. Do skupin budou zařazeni také kmenoví žáci z Pouzdřan (bude pro ně v případě zájmu zajištěn oběd).

Provoz odpoledního zájmového vzdělávání bude od konce výuky do 15:30 hodin. Žáky z Pouzdřan si rodiče vyzvednou nebo písemně sdělí, jak budou žáci odcházet.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.

 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).