Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice






Rozhodnutí o přijetí do MŠ

08.06.2020 19:19

 

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace,

Hlavní 85, 691 27 Popice

zspopice@seznam.cz

IČO 750 205 48 číslo účtu 180133512/0300 telefon 519415525

ROZHODNUTÍ

 

o přijetí dětí do mateřské školy od školního roku 2020/2021

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Popice od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

Registrační číslo

Přijat/a k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

1

Přijat/a

2

Přijat/a

3

Přijat/a

4

Přijat/a

5

Přijat/a

6

Přijat/a

7

Přijat/a

8

Přijat/a

9

Přijat/a

11

Přijat/a

12

Přijat/a

14

Přijat/a

16

Přijat/a

 

Registrační číslo

Přijat/a k předškolnímu vzdělávání od 1. 1. 2021

15

Přijat/a

 

Registrační číslo

 Přijat/a k předškolnímu vzdělávání od 1. 2. 2021

13

Přijat/a

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy zákonným zástupcům do vlastních rukou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitele školy.

 

V Popicích dne: 29. 05. 2020

Datum zveřejnění: 08. 06. 2020                                                 Mgr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

Datum sejmutí: 24. 06. 2020