Postup zápisu on-line – (návod pro rodiče)

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022 / 2023

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. srpna 2022 (tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) a děti s odkladem povinné školní docházky.

Zápis do 1. ročníku proběhne v naší škole v úterý 12. dubna 2022 v době od 14:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ Popice, Hlavní 85.

 

Podnět k odkladu školní docházky či posouzení úrovně školní zralosti dítěte může podat zákonný zástupce prostřednictvím žádosti o odklad povinné školní docházky. Tato žádost se podává současně při zápisu dítěte a musí být doplněna souhlasným doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení lze doručit i dodatečně, nejpozději však do 31. 5. 2022).

 

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

 • přihlášku k zápisu k povinné školní docházce
 • občanský průkaz zákonného zástupce ( u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • rozhodnutí o odkladu (pokud bylo v loňském školním roce vydáno)
 • ověřená plná moc – v případě, že je u zápisu jiná osoba než zákonný zástupce
 

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (7u6mra7),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole, nejpozději v den konání zápisu.

Kritéria pro přijetí:

1. Dítě patřící do spadové oblasti školy (Popice, Pouzdřany)

2. Dítě z nespádové oblasti, které má již v naší škole sourozence

3. Dítě z nespádové oblasti

4. Maximální počet žáků ve třídě 25  – v případě překročení kapacity rozhodne o dalším pořadí los

Průběh zápisu

 1. Při vyplňování elektronické přihlášky Vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, pod kterým budou zákonní zástupci informováni o přijetí/ nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 pracovních dnů na webových stránkách školy a zveřejněním na vývěsce školy.
 2. Zákonný zástupce předloží vyplněnou přihlášku a všechny výše uvedené dokumenty.
 3. Zákonný zástupce odejde s dítětem do připravené učebny, kde přítomný pedagogický pracovním prověří formou řízeného rozhovoru a připravených zábavných aktivit (např. prostorová orientace, barvy, početní představy, kresba apod.) připravenost budoucích prvňáčků. Tyto činnosti zaberou cca 15 minut. Po skončení obdrží každé dítě malý dárek a v doprovodu rodiče může odcházet domů.