Postup zápisu on-line – (návod pro rodiče)

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., a dále vyhlášky č. 48/2005 Sb. Z tohoto zákona vyplývá, že povinná školní docházka začíná pro dítě počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne věku šesti let, pokud mu není povolen odklad. Letošní zápis se tedy týká všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky. U dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení. 

Podnět k odkladu školní docházky či posouzení úrovně školní zralosti dítěte může podat zákonný zástupce prostřednictvím žádosti o odklad povinné školní docházky. Tato žádost se podává současně při zápisu dítěte a musí být doplněna souhlasným doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučení lze doručit i dodatečně, nejpozději však do 31. 5. 2021).

Termín zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 byl stanoven ředitelem školy na pondělí 12. 4. 2021 až pátek 16. 4. 2021 v těchto termínech: pondělí – středa (vždy 15:00 – 17:00), ve čvtrtek (15:00 – 16:30) a v pátek (13:00 – 15:00) v budově ZŠ Popice, Hlavní 85.

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit následujícími zpusoby:

  • do datové schránky školy (7u6mra7),
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole, nejpozději v den konání zápisu.

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce ( u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR)
  • rodný list dítěte
  • rozhodnutí o odkladu (pokud bylo v loňském školním roce vydáno)
  • ověřená plná moc – v případě, že je u zápisu jiná osoba než zákonný zástupce

Kritéria pro přijetí:

1. Dítě patřící do spadové oblasti školy (Popice, Pouzdřany)

2. Dítě z nespádové oblasti, které má již v naší škole sourozence

3. Dítě z nespádové oblasti

4. Maximální počet žáků ve třídě 25  – v případě překročení kapacity rozhodne o dalším pořadí los