Informace k zápisu dětí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace,

oznamuje, že:

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Popice pro školní rok 2023/2024 byl stanoven ředitelem školy na:

čtvrtek 11. 5. 2023 v čase 15:30 – 18:00 hod. v  budově MŠ Popice, Nádražní 281, Popice 691 27.Ředitel Základní školy a Mateřské školy Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace Mgr. Roman Svobodný stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v tom případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti narozené do 31. 8. 2020. Dětí mladší budou přijímány pouze v případě volné kapacity.

Kritéria pro přijetí:

1. Dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání podle § 34 školského zákona v platném znění, s místem trvalého pobytu v obci Popice. To je dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhlo věku 5 let nebo je starší a má udělen odklad povinné školní docházky – zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a s místem trvalého pobytu v obci Popice.

3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a s místem trvalého pobytu v obci Popice.

4. Dítě ve věku 3 – 5 let, jehož sourozenec již navštěvuje mateřskou školu v obci Popice.

5. Dítě ve věku 3 – 5 let, které nemá trvalý pobyt v obci Popice dle data narození (děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší do výše povolené kapacity mateřské školy.O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí podané žádosti.

O přijetí rozhoduje ředitel školy. Dle § 183 zákona 561/2004 Sb., se rozhodnutí o přijetí do mateřské školy provádí ve správním řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti nebo potíže se zápisem, neváhejte se obrátit na ředitele školy pana Romana Svobodného tel.: 601 552 516, zspopice@seznam.cz nebo na vedoucí učitelku MŠ paní Gabrielu Šmídovou.

 

Jak zapsat dítě do MŠ v aplikaci ZápisyOnline?

(Elektronický zápis bude zpřístupněn od pondělí 24. 4. 2023)

1. Otevřete webové stránky www.zspopice.cz

2. V hlavním menu kliknete na RODIČEZÁPIS DĚTÍ DO

3. Kliknete na obrázek (nahoře této stránky), který Vás přesměruje na přihlášku k zápisu, kterou je třeba vyplnit.

4. Po vyplnění klikněte na POTVRDIT A PŘEJÍT NA VÝBĚR TERMÍNU.

5. Zde si vyberete termín, který Vám vyhovuje a dole dokončíte registraci.

6. Pak se Vám zobrazí text, kde najdete znovu všechny důležité informace k zápisu. Dole v textu kliknete na „STÁHNĚTE SI, PROSÍM, ŽÁDOST O PŘIJETÍ“.

7. Tuto žádost, prosím, podepište, vytiskněte a předejte do MŠ nebo jedním z níže uvedených způsobů.

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (7u6mra7),

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

  • osobním podáním v MŠ Popice, nejpozději v den konání zápisu.

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce ( u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR)

  • rodný list dítěte

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ

  • vyplněný evidenční list pro dítě v MŠ s potvrzeným vyjádřením dětského lékaře (vyzvedněte si, prosím, předem v budově MŠ)

  • ověřená plná moc – v případě, že je u zápisu jiná osoba než zákonný zástupce

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                   3