1. Ve středa 1. 9. 2021 v 8:15 hod. bude zahájení školního roku pro žáky 3. a 5. ročníků. Budova školy bude otevřena od 8:00 hod. Žáci vyčkají na dvoře na příchod pedagogických pracovníku. Poté se za jejich doprovodu přesunou do kmenových tříd, kde proběhne 1. kolo testování. V tento den si žáci přinesou pouze přezuvky a roušku. První den bude ukončen během první vyučovací hodiny tzn. do 9:00 hod.

  Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku proběhne od 9:00 hod v jejich kmenové třídě. Žáci si přinesou přezůvky, roušku a aktovku. Doprovod prvňáčků je pro zákonné zástupce samozřejmě umožněn (rodiče ale musí mít respirátor). Předpokládaný konec v 9:30 hod.

 2. Ve čtvrtek 2. 9. 2021 bude výuka probíhat v kmenových třídách třídnickým systémem (organizační záležitosti, předání učebnic, sešitů apod.). Žáci 1. ročníku v tento den končí výuku v 11:50 hod., 3. a 5. ročníky končí ve  12:45 hod. Od čtvrtka bude již v provozu také školní družina a jídelna. Oběd je třeba si nahlásit u vedoucí školní jídelny paní Málkové na čísle 519 415 554 nebo skolnijidelna@zspopice.cz.
 3. V pátek 3. 9. 2021 bude zahájena výuka dle stanoveného rozvrhu hodin.

Screeningové testování žáků ve škole, režimová opatření

Během prvním dvou týdnů bude ve škole probíhat preventivní plošné testování žáků, které má za cíl zamezit vzniku výraznějších ohnisek nákazy a společně s dalšími režimovými opatřeními by mělo přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které dává níže uvedeným informacím právní závaznost.

I když je to opět pro nás všechny trochu nekomfortní začátek nového školního roku, pevně věříme, že zbytek školního roku 2021/2022 bude probíhat již ve víceméně běžném režimu.

 • Testování proběhne ve dnech 1. září ( pro žáky 1. ročníku 2. září), 6. září a 9. září 2021 vždy ráno před zahájením vyučování. Bude opět probíhat plivacími testy tvz. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Přítomen bude dohlížející pedagog. V případě žáků 1. ročníku je možná asistence zákonného zástupce za podmínky dodržení režimových opatření.
 • Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem určené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.
 • Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testu, bude další přítomnost na prezenční výuce zakázána. Pozitivně testovaný nezletilý žák se přesune do izolační místnost, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce, kterého škola o pozitivním výsledku telefonicky vyrozumí. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce bude také poučen o tom, že má povinnost tuto skutečnost nahlásit praktickému lékaři pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné karantény. Potvrzení o ukončení izolace vydává dětský lékař.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka antigenním testem, doloží zákonný zástupce žáka neprodleně výsledek škole, která dále informuje všechny dotčené osoby, které se pak mohou vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka antigenním testem, je jeho zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu o této skutečnosti. Škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS jméno pozitivně testovaného žáka.
 • Pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční formu výuky po dobu trvání tohoto stavu.
 • V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem a postupuje stejně jako při běžné absenci žáků.
 • Testování se netýká žáků, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost, tzn.:

  1. žák již prodělal onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu)

  2. žák doloží negativní výsledek testu, který absolvoval v odběrovém místě

 • Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj některá z výše uvedených výjimek, bude moct být při prezenční výuce přítomen pouze za podmínky dodržení přísnějších režimových opatření, která znamenají toto:

  a) po celou dobu pobytu ve škole bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest – roušku.

  V případě, že žák neabsolvuje testování a odmítne nosit i ochranný prostředek, nebude mu umožněna přítomnost na prezenční výuce ve škole, školní družině a jídelně.

  b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy

  c) nesmí zpívat

  d) během konzumace jídla a nápojů musí žák dodržovat vzdálenost minimálně 1,5 metru od ostatních žáků

  Tato podmínka platí zatím po dobu plošného testování. Po jeho vyhodnocení se může změnit.

 • Povinnost používání ochrany dýchacích cest při pohybu ve společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety) platí pro všechny osoby.
 • Tato povinnost neplatí pro:

  a) osoby s poruchou intelektu

  b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest – nutno doložit lékařským potvrzením

 • Další detailní informace, které se týkají provozu školských zařízení, antigenního testování apod. naleznete na tomto odkazu:

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

V Popicích dne 24. 8. 2021                                                                                                                     Mgr. Roman Svobodný

                                                                                                                                                                                ředitel školy

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email