Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 SB., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.
 

Poradenské služby jsou zaměřeny na tyto oblasti:

 

– poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

– sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

– prevenci školní neúspěšnosti

– kariérové poradenství      

– poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

– podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

– podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

– průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení

– včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

– předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

– průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

– metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
  pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

– spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

– spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
  zařízeními

– poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
  situaci 

– evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

– práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
  sociálních dovedností)

– anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 
  vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 
  vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
  učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
  účastnili

– preventivní programy pro žáky

Kontakty  
Výchovný poradce                      Mgr. Blanka Šťastná                                                                        stastna@zspopice.cz      
Školní metodik prevence           Mgr. Gabriela Geierová                                                                   geierova@zspopice.cz